• નાડી પરીક્ષા (Pulse Diagosis)

 • પંચકર્મ - ડિટોક્ષિફિકેશન (Panchkarma - Detoxification)

 • મેદસ્વિતાની સારવાર - વજન ઘટડવું (Weight Reduction)

 • દુઃખાવામાં રાહત (Pain Management)

 • માનસિક ચિંતામાંથી છૂટકારો (Stress Management)

 • વયઃસ્થાપન (Anti Ageing)

 • પુનઃયૌવન સ્થાપન (Rejuvenation)

 • આયુર્વેદ સુપર સ્પેશ્યાલીટી (Ayurveda Super Speciality)

 • સૌંદર્ય ચિકિત્સા (Beautification)

 • કેશ ચિકિત્સા (Hair Treatment)

 • માનસિક શક્તિમાં વધારો (Mind Power)

 • શ્રેષ્ઠ સંતાનપ્રાપ્તિ (Garbh Sanskar)

 • સુવર્ણ પ્રાશન (Suvarnprashan)

 • પંચગવ્ય (Panchgavya)

 • ક્ષારસૂત્ર (Ksharsutra)

 • અભ્યંગ (Abhyang)

 • શિરોધારા (Shirodhara)

 • જાનુબસ્તિ (Janubasti)

 • અગ્નિકર્મ (Agnikarma)

 • રક્તમોક્ષણ (Rakta Mokshan)

 • ઓબેસીટી (Obecity)

 • મુખ લેપનમ્‌ (Facial)

 • અક્ષિતર્પણ (Akshitrpan)

 • સ્નેહન (Snehan)

 • સ્વેદન (Svedan)

 • વમન (Vaman)

 • વિરેચન (Virechan)

 • બસ્તિ (Basti)

 • નસ્યકર્મ (Nasyakarma)

 • વ્યસનમુક્તિ (Free from Smoking)

 • ગર્ભ સંસ્કાર (Garbha Sanskar)

 • યજ્ઞ ચિકિત્સા (Yagna Clinic)

TESTposition

Specialityspeciality

Degreesdegree

Experience45 experience

Trainingtest

Work daysMonday, Thursday, Saturday

VAIDYA BHAVESH JOSHIAYURVEDA CAO

Speciality

DegreesBAMS

Experience

Training

Work daysMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

VAIDYA PRAVIN HIRPARADIRECTOR - AYURVEDA

Speciality

DegreesBAMS

Experience

Training

Work daysMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday