• નાડી પરીક્ષા (Pulse Diagosis)

 • પંચકર્મ - ડિટોક્ષિફિકેશન (Panchkarma - Detoxification)

 • મેદસ્વિતાની સારવાર - વજન ઘટડવું (Weight Reduction)

 • દુઃખાવામાં રાહત (Pain Management)

 • માનસિક ચિંતામાંથી છૂટકારો (Stress Management)

 • વયઃસ્થાપન (Anti Ageing)

 • પુનઃયૌવન સ્થાપન (Rejuvenation)

 • આયુર્વેદ સુપર સ્પેશ્યાલીટી (Ayurveda Super Speciality)

 • સૌંદર્ય ચિકિત્સા (Beautification)

 • કેશ ચિકિત્સા (Hair Treatment)

 • માનસિક શક્તિમાં વધારો (Mind Power)

 • શ્રેષ્ઠ સંતાનપ્રાપ્તિ (Garbh Sanskar)

 • સુવર્ણ પ્રાશન (Suvarnprashan)

 • પંચગવ્ય (Panchgavya)

 • ક્ષારસૂત્ર (Ksharsutra)

 • અભ્યંગ (Abhyang)

 • શિરોધારા (Shirodhara)

 • જાનુબસ્તિ (Janubasti)

 • અગ્નિકર્મ (Agnikarma)

 • રક્તમોક્ષણ (Rakta Mokshan)

 • ઓબેસીટી (Obecity)

 • મુખ લેપનમ્‌ (Facial)

 • અક્ષિતર્પણ (Akshitrpan)

 • સ્નેહન (Snehan)

 • સ્વેદન (Svedan)

 • વમન (Vaman)

 • વિરેચન (Virechan)

 • બસ્તિ (Basti)

 • નસ્યકર્મ (Nasyakarma)

 • વ્યસનમુક્તિ (Free from Smoking)

 • ગર્ભ સંસ્કાર (Garbha Sanskar)

 • યજ્ઞ ચિકિત્સા (Yagna Clinic)